Tài khoản MAM

MAM hỗ trợ 5 phương pháp phân bổ:

  • Tỷ lệ bằng Equity
  • Phân bổ phần trăm
  • Tỷ lệ bằng số dư

Phân bổ bởi P/L:

  • Phân bổ phần trăm bởi P/L
  • Phân bổ tỷ lệ bằng P/L

Tính năng & lợi ích

Tương thích với EAs và chiến lược tự động.

Thực hiện “lệnh nhóm”

Giao dịch trên cấp tài khoản với tùy chọn đóng một phần (cũng ở cấp tài khoản)

Phân bổ khách hàng bắt đầu từ ít nhất là 0,01 lô

Sử dụng tất cả các loại lệnh MT4 dừng, giới hạn, Trailing stops, đóng tất cả vv

Thời gian thực kiểm soát các vị trí và P & L giám sát các tài khoản được quản lý.